Thursday, 12 January 2012

Li Xiaodong Atelier: Biblioteca Liyuan


Blblioteca Liyuan, Huairou, Pequim, China (2011)
Li Xiaodong Atelier